دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ / Monday 17th June 2024

 

 

ترانه یک میلیون رؤیا
A Million Dreams

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QZV2DgGEXY

...

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/A_Million_Dreams.mp3 

هشتم دسامبر ۲۰۱۷ یک آلبوم موسیقی فیلم منتشر شد با عنوان «برترین شومن» The Greatest Showman که خیلی سر و صدا کرد. بخشی از آن، شعر و آهنگ A Million Dreams «یک میلیون رؤیا» بود. به مضمون آن اشاره می‌کنم.

چشمانم را می‌بندم و [در عالم رؤیا] می‌توانم دنیایی را که انتظار می‌کِشم – دنیای خودم را – از میان تاریکی و از میان یک در، و از میان جایی که هرگز کسی آنجا نبوده، اما برایم مثل خانه می‌ماند، ببینم و حس کنم.
[ظاهراً این خیالی بیش نیست] می‌توانند بگویند این‌ها[این حرفها] همه‌ش دیوانگی‌ست و من عقلم رو از دست داده‌ام. اهمیتی ندارد. اینطور فرض کن، اما ما می‌توانیم در دنیایی زندگی کنیم که خودمان می‌سازیمش.
...
هر شب که به بستر خواب می‌روم، روشن‌ترین رنگ‌ها ذهنم را پُر می‌کند و یک میلیون خاطره و رؤیا مرا بیدار نگه می‌دارد و به فکر فرو می‌روم که این دنیا می‌توانست چگونه باشد. برای [تحقق] چشم انداز و رویایی که دیدم - دنیایی که قرار است بسازیم - یک میلیون رؤیا نیاز است، یک میلیون رؤیا
...
خانه‌ای هست که می‌توانیم آن را بسازیم. تمام اتاقهایش پُر شده از چیزهایی که دور از دسترس هستند، چیزهایی که هر کدومشون را، جمع کردم، تا تو لبخند بزنی در یک روز بارانی...
[ظاهراً این خیالی بیش نیست] می‌توانند بگویند این‌ها[این حرفها] همه‌ش دیوانگی‌ست و من عقلم رو از دست داده‌ام. اهمیتی ندارد. اینطور فرض کن، اما ما می‌توانیم در دنیایی زندگی کنیم که خودمان می‌سازیمش.
...
مرا در رؤیاهای خودت سهیم کن، کم یا زیاد، بزرگ یا کوچک، سهیم کن و بگذار بخشی از آن باشم. هرچند حق با تو باشد یا که اشتباه کنی، ولی بگو. بگو که مرا با خودت می‌بَری. می‌بَری به دنیایی که برای دیدنش چشمانم را می‌بندم، چشمانم را می‌بندم تا ببینم.
...
هر شب که به بستر خواب می‌روم، روشن‌ترین رنگ‌ها ذهنم را پر می‌کند و یک میلیون خاطره و رؤیا مرا بیدار نگه می‌دارد و به این فکر می‌کنم که دنیا می‌توانست چگونه باشد. چشم اندازی از آنچه من می‌بینم، برای [تحقق] رویایی که دیدم - برای دنیایی که قرار است بسازیم - یک میلیون رؤیا نیاز است. یک میلیون رؤیا.
 
 
A Million Dreams
I close my eyes and I can see
The world that's waiting up for me
That I call my own
Through the dark, through the door
Through where no one's been before
But it feels like home
They can say, they can say it all sounds crazy
They can say, they can say I've lost my mind
I don't care, I don't care, so call me crazy
We can live in a world that we design
'Cause every night I lie in bed
The brightest colors fill my head
A million dreams are keeping me awake
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it's gonna take
A million dreams for the world we're gonna make
There's a house we can build
Every room inside is filled
With things from far away
The special things I compile
Each one there to make you smile
On a rainy day
They can say, they can say it all sounds crazy
They can say, they can say we've lost our minds
I don't care, I don't care if they call us crazy
Runaway to a world that we design
Every night I lie in bed
The brightest colors fill my head
A million dreams are keeping me awake
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it's gonna take
A million dreams for the world we're gonna make
However big, however small
Let me be part of it all
Share your dreams with me
You may be right, you may be wrong
But say that you'll bring me along
To the world you see
To the world I close my eyes to see
I close my eyes to see
Every night I lie in bed
The brightest colors fill my head
A million dreams are keeping me awake
A million dreams, a million dreams
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it's gonna take
A million dreams for the world we're gonna make
For the world we're gonna make
 

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 

برای ارسال این مطلب به فیس‌بوک، آیکون زیر را کلیک کنید:
facebook